POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

www.orthofootkoszalin.pl
Obowiązuje od: 01.06.2023r

§1

Tożsamość administratora danych

• Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Serwisu
i/lub Sklepu online prowadzonego pod nazwą www.orthofootkoszalin.pl jest
OrthoFoot , ul. Franciszkańska 104b, 75-255 Koszalin , nr tel. 723 982 680 ,
orthofoot.koszalin@gmail.com , NIP 6692459538. Dane przetwarzane są zgodnie z
aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO),
ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.
• Poniższa Polityka Prywatności obejmuje zasady przetwarzania danych
Użytkowników Strony, a także osób zawierających umowy z Administratorem
danych, w tym związanych z realizacją Zamówienia w Sklepie internetowym, a
także danych gromadzonych poprzez kontakt z Administratorem danych (adres e-
mail lub telefonicznie) lub korespondencję tradycyjną, jak i osób, które lubią i/lub
obserwują fanpage Administratora w mediach społecznościowych, jeśli prowadzi.

§2

Stosowane definicje
• W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:
• Serwis/Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem
www.orthofootkoszalin.pl za pośrednictwem którego Użytkownik może:
przeglądać jego zawartość, kontaktować się z administratorem danych,
składać zamówienia na produkty i towary, zamówić informacje handlowe i
marketingowe, umówić się na konsultację lub wizytę.
• Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celu i
środkach przetwarzania danych, w niniejszej polityce rozumie się przez to:
OrthoFoot , ul. Franciszkańska 104b, 75-255 Koszalin
• Użytkownik – osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług
dostępnych w Serwisie/Sklepie.

• Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu
mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane
identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

§3

Cele przetwarzania danych osobowych

• Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe wyłącznie, gdy jest to
dopuszczone aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w celu:
• przygotowania i realizacji zawartej umowy sprzedaży, w tym zawarcia
umowy na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego, której osoba
jest stroną, a także realizacji uprawnień z niej wynikających, a
przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
• udokumentowania realizacji umów, w tym wystawienia rachunku lub
faktury dla osoby fizycznej, prowadzenia dokumentacji księgowej i
podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wykonania
obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych,
na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa,
• podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, w tym udzielenia
odpowiedzi na pytania zadane poprzez środki komunikacji elektronicznej
lub w celu obsługi korespondencji tradycyjnej, a przetwarzanie to odbywa
się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
• marketingu własnych produktów i usług Administratora danych drogą
tradycyjną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji
prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub osoby, której
dane dotyczą,
• w celu wysłania maila z prośbą o ocenę Sklepu i/lub Towaru/Produktu
odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a przetwarzanie to
odbywa się w usprawiedliwionym celu administratora danych
(Sprzedawcy), którym jest doskonalenie oferty i/lub Towaru/Produktu i/lub
Sklepu poprzez gromadzenie rzetelnych opinii o nich przez właściciela
Sklepu,
• dochodzenia praw i roszczeń przez Administratora danych lub osobę, której
dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO i odbywa się w
prawnie usprawiedliwionym celu.

• Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji umowy zawartej na
odległość, w tym wysyłki towaru lub udostępnienia produktu cyfrowego i

wystawienia dokumentu księgowego, dochodzenia roszczeń, a także udzielenia
odpowiedzi na pytania. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest
dobrowolne.
• Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację umowy zawartej na
odległość, wystawienie rachunku lub faktury lub podjęcie kontaktu na żądanie osoby,
której dane dotyczą.

§4

Sposoby pozyskiwania danych

• Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane
dotyczą, tj. poprzez:
• wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania
przez formularz na stronie,
• wypełnienie formularza zapisu na newsletter,
• bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych
teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu
prowadzenia działalności.
§5

Zakres przetwarzanych danych

• Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum
niezbędnego do świadczenia usług w zakresie:
• złożenia zapytania przez formularz kontaktowy lub za pomocą danych
teleadresowych dostępnych na stronie: adres e-mail numer telefonu, imię,
nazwisko, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane
dotyczą,
• dokonania zapisu na newsletter: imię, adres e-mail,
• wystawienia rachunku lub faktury: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu,
adres siedziby, NIP

§6

Okres przetwarzania danych

• Okres przetwarzania danych jest uzależniony od celu, dla którego dane zostały
zebrane i wynosi w celu:
• zawarcia i realizacja umowy sprzedaży, w tym sprzedaży na odległość – przez
okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy, w tym
wystawienia rachunku lub faktury – 5 lat, licząc od końca roku

kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, na podstawie
art. 112 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w
związku z art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
• w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter)
i/lub założenia Konta w Sklepie/wysyłania zapytania o opinię przez
zewnętrzne serwisy badania satysfakcji – do czasu odwołania zgody, bez
wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej odwołaniem,
• przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez
formularz kontaktowy lub drogą telefoniczną, ale nie dłużej niż przez 6
miesięcy, o ile osoba nie zdecyduje się zawrzeć umowy z Administratorem
danych osobowych,
• w celu dochodzenia roszczeń, na podstawie ustawy z art. 118 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi
inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia
okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej – trzy lata.

§7

Odbiorcy danych

• Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu
wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności podmiotom w
zakresie:
• hostingu strony www,
• serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są
przetwarzane, w tym w celu automatyzacji newslettera, wystawiania
faktur, obsługi zamówień, etc.,
• prowadzenia obsługi księgowej,
• prowadzenia obsługi biurowej.

• Dane osobowe Użytkownika mogą zostać także udostępnione podmiotom
wspierającym administratora danych, w tym podmiotom realizującym obsługę
płatności online.
• Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do państw trzecich, ani
organizacji międzynarodowych.
• Dane osobowe mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
w tzw. państwie trzecim, w szczególności na terenie Stanów Zjednoczonych
Ameryki w związku z korzystaniem przez Administratora z rozwiązań
informatycznych, których serwery są zlokalizowane poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym. Podstawą przetwarzania danych na terenie państw trzecich będzie

decyzja Komisji Europejskiej 2021/914 w sprawie standardowych klauzul
umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich.
Administrator danych i dostawca usługi zapewniać będą najwyższe gwarancje
ochrony powierzonych danych. Przetwarzanie danych nie będzie naruszać
prywatności osób fizycznych.

§8

Fanpage Administratora danych w mediach społecznościowych

• Administrator danych jest także jednocześnie współadministratorem danych jego
obserwatorów w mediach społecznościowych – szczególnie osób, które korzystają
ze środków komunikacji elektronicznej na fanpage’u – Facebook – „OrthoFoot
Centrum Fizjoterapii” i/lub Instagram pod nazwą konta „orthofoot_koszalin”,
prowadzonych przez Administratora danych w tych serwisach społecznościowych.
• W pozostałym zakresie administratorem danych Użytkowników tych serwisów
społecznościowych jest Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Inc., z
siedzibą przy 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA), a przetwarzanie tych
danych odbywa się na zasadach opisanych w regulaminach i politykach prywatności
użytkowników tych serwisów, w tym na: https://www.facebook.com/privacy
• Dane osobowe Użytkownika, który lubi i/lub obserwuje fanpage Administratora w
mediach społecznościowych będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym w tzw. państwie trzecim, w szczególności na terenie Stanów
Zjednoczonych Ameryki w związku ze stosowaniem rozwiązań informatycznych,
których serwery są zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
• Podstawą przetwarzania danych na terenie państw trzecich będzie decyzja Komisji
Europejskiej 2021/914 w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących
przekazywania danych osobowych do państw trzecich. Administrator danych i
dostawca usługi zapewniać będą najwyższe gwarancje ochrony powierzonych
danych. Przetwarzanie danych nie będzie naruszać prywatności osób fizycznych.

§9

Prawa osób, których dane dotyczą

• Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo:
• dostępu do treści danych osobowych, w tym otrzymania bezpłatnie pierwszej kopii
treści danych osobowych,
• do poprawiania danych,

• prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które
zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas,
• prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa
lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób
automatyczny,
• do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych – jeśli podstawą tego
przetwarzania była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie ma
wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem,
• do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych – z przyczyn związanych ze
szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych opartego
na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, a także prawo do ograniczenia przetwarzania,
• prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych
podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i
niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią
wpływały,
• prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest
administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie
przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie
udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
• W celu realizacji prawa do informacji, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a
także innych praw, można skontaktować się z Administratorem danych.
• Osoba, której dane dotyczą ma także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (UODO), jeśli przetwarzanie danych narusza przepisy Ogólnego
rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO). Skarga może zostać
wniesiona w formie elektronicznej lub tradycyjnej na adres: Urząd Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§10

Postanowienia końcowe

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, w szczególności gdy będą
tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w
zakresie prywatności osób, których dane dotyczą, wprowadzone zostaną odpowiednie

modyfikacje do niniejszej Polityki Prywatności, które będą obowiązywały w ciągu 14 dni
od ich opublikowania na stronie Serwisu/Sklepu.